Odpoved 4

Otázka č. 4 - Podnikanie na Amazone

Podnikanie na Amazone je doslova fenomén tohto roka. Oslovili sme nášho ekonomického poradcu Ing. Floriana Horvátha , aby nám vysvetlil aké daňové a legislatívne povinnosti vyplývajú z jednotlivých obchodných prípadov.


1.       SK firma, ktorá nie je platcom DPH predáva fyzické produkty v USA cez internet (Amazon.com). Skladované sú v USA, odtiaľ sú aj distribuované k zákazníkom. Neposielajú sa zo Slovenska, ale zákazníci ich dostávajú priamo z US centrálneho skladu.

Tieto obchody podliehajú viacmenej daňovému režimu v USA. Pre korektné zodpovedanie otázky sú však potrebné viaceré informácie, napr.: kto je dodávateľom v USA, ktorá firma nakupuje tovar a odkiaľ, akým spôsobom a akú službu a komu fakturuje SK firma (klientovi, alebo US firme), aký je vzťah medzi SK firmou a US firmou a pod. Pôjde zo strany SK firmy k predaju tovaru zákazníkom v USA alebo len k sprostredkovaniu predaja tovaru od US dodávateľa zákazníkom v USA? Za sprostredkovanie sa považuje aj prípad, kedy SK firma predáva tovar v mene US dodávateľa.


2.        SK firma, ktorá je platcom DPH predáva fyzické produkty v USA cez internet (Amazon.com). Skladované sú v USA, odtiaľ sú aj distribuované k zákazníkom. Neposielajú sa zo Slovenska, ale zákazníci ich dostávajú priamo z US centrálneho skladu.

Tieto obchody podliehajú viacmenej daňovému režimu v USA. Pre korektné zodpovedanie otázky sú však potrebné viaceré informácie, napr.: kto je dodávateľom v USA, ktorá firma nakupuje tovar a odkiaľ, akým spôsobom a akú službu a komu fakturuje SK firma (klientovi, alebo US firme), aký je vzťah medzi SK firmou a US firmou a pod.? Pôjde zo strany SK firmy k predaju tovaru zákazníkom v USA alebo len k sprostredkovaniu predaja tovaru od US dodávateľa zákazníkom v USA? Za sprostredkovanie sa považuje aj prípad, kedy SK firma predáva tovar v mene US dodávateľa.


3.        SK firma, ktorá nie je platcom DPH predáva fyzické produkty v EU (DE alebo UK) cez internet. Skladované sú v centrálnom sklade v DE alebo UK, odtiaľ sú aj distribuované k zákazníkom. Do centrálneho skladu boli zaslané zo Slovenska.

Pre korektné zodpovedanie otázky je dôležité, kto je dodávateľom pre konečného klienta, aký je vzťah medzi SK firmou a prípadne firmou v DE alebo UK , akým spôsobom sú prípadne vysporiadané obchodnozáväzkové vzťahy medzi SK firmou a DE resp. UK firmou , alebo má SK firma organizačnú zložku v UK resp. v DE? Pôjde zo strany SK firmy k predaju tovaru zákazníkom v EÚ alebo len k sprostredkovaniu predaja tovaru od SK(?) dodávateľa zákazníkom v EÚ. Ak ide o predaj, kedy, kde a ako nadobúda SK firma právo nakladať s tovarom ako vlastník (kúpa tovaru od SK dodávateľa spojená s prepravou do DE/UK alebo kúpa tovaru od SK dodávateľa v SR bez prepravy a následné premiestnenie už vlastného tovaru zo SR do DE/UK alebo predaj prostredníctvom konsignačného skladu v DE/UK alebo iná situácia...)


4.       SK firma, ktorá nie je platcom DPH predáva fyzické produkty v EU (DE alebo UK) cez internet. Skladované sú v centrálnom sklade v DE alebo UK, odtiaľ sú aj distribuované k zákazníkom. Do centrálneho skladu boli zaslané z Číny.

Pre korektné zodpovedanie otázky je dôležité, kto je dodávateľom pre konečného klienta, aký je vzťah medzi SK  firmou a prípadne firmou v DE alebo UK , akým spôsobom sú prípadne vysporiadané obchodnozáväzkové vzťahy medzi SK firmou a DE resp. UK firmou , alebo má SK firma organizacnú zložku v UK resp. v DE? Pôjde zo strany SK firmy k predaju tovaru zákazníkom v EÚ alebo len k sprostredkovaniu predaja tovaru od čínskeho(?) dodávateľa zákazníkom v EÚ. Ak ide o predaj, kedy, kde a ako nadobúda SK firma právo nakladať s tovarom ako vlastník? Kto preclieva tovar z Číny a kde sa preclieva?


5.        SK firma, ktorá je platcom DPH predáva fyzické produkty v EU (DE alebo UK) cez internet. Skladované sú v centrálnom sklade v DE alebo UK, odtiaľ sú aj distribuované k  zákazníkom. Do centrálneho skladu boli zaslané zo Slovenska.

Pre korektné zodpovedanie otázky je dôležité, kto je dodávateľom pre konečného klienta, aký je vzťah medzi SK   firmou a prípadne firmou v DE alebo UK , akým    spôsobom sú prípadne vysporiadané obchodnozáväzkové vzťahy medzi SK firmou a DE resp. UK firmou, alebo ma SK   firma organizačnú zložku v UK resp. v DE? Pôjde zo strany SK firmy k predaju tovaru zákazníkom v EÚ alebo len k sprostredkovaniu predaja tovaru od SK(?) dodávateľa zákazníkom v EÚ. Ak ide o predaj, kedy, kde a ako nadobúda SK firma právo nakladať s tovarom ako vlastník (kúpa tovaru od SK dodávateľa spojená s prepravou do DE/UK alebo kúpa tovaru od SK dodávateľa v SR bez prepravy a následné premiestnenie už vlastného tovaru zo SR do DE/UK alebo predaj prostredníctvom konsignačného skladu v DE/UK alebo iná situácia...)

6.         SK firma, ktorá je platcom DPH predáva fyzické produkty v EU (DE alebo UK) cez internet. Skladované sú v centrálnom sklade v DE alebo UK, odtiaľ sú aj distribuované k  zákazníkom. Do centrálneho skladu boli zaslané z Číny.


Pre korektné zodpovedanie otázky je dôležité, kto je dodávateľom pre konečného klienta, aký je vzťah medzi SK   firmou a prípadne firmou v DE alebo UK , akým  spôsobom sú prípadne vysporiadané obchodnozáväzkové vzťahy medzi SK firmou a DE resp. UK firmou, alebo ma SK   firma organizačnú zložku v UK resp. v DE? Pôjde zo strany SK firmy k predaju tovaru zákazníkom v EÚ alebo len k sprostredkovaniu predaja tovaru od čínskeho (?) dodávateľa zákazníkom v EÚ. Ak ide o predaj, kedy, kde a ako nadobúda SK firma právo nakladať s tovarom ako vlastník? Kto preclieva tovar z Číny a kde sa preclieva?


7.     SK firma, ktorá nie je platcom DPH predáva elektronický produkt (e-book) na internete a keďže je to v angličtine, môžu si to kúpiť (stiahnuť) ľudia z celého sveta.

Malo by ísť o tzv. elektronické služby podľa § 16/18 ZDPH. Vždy je pre účely DPH potrebné v prvom rade poznať, kde je miesto dodania služby => tam sa platí DPH. Miesto dodania elektronických služieb sa v súčasnosti už v podstate určuje rovnako v prípade, keď je služba dodávaná zdaniteľnej osobe (väčšinou podnikajúca FO/PO) alebo nezdaniteľnej osobe (väčšinou FO - občan), a to v tom štáte, kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.
Predaj zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte:
Ak internetový obchod SK firma (neplatiteľ DPH) dodáva službu zahraničnému podnikateľovi (zdaniteľnej osobe), ktorý je usadený v inom členskom štáte EÚ, a podnikateľ je povinný platiť DPH v inom členskom štáte EÚ, je (SK firma) povinný požiadať daňový úrad o registráciu pre DPH ešte pred dodaním služby (§ 7a/2 ZDPH). V SK firma    podáva  súhrnný výkaz k DPH a fakturuje bez DPH. V týchto prípadoch ide o registračnú povinnosť internetového obchodu (eshopu). Internetový obchod (eshop) nemá právo na odpočítanie DPH. Ak by príjemca služby do rozhodného dňa neposkytol svoje IČ DPH (uvádza sa v súhrnom výkaze), odporúčam riešiť otázku, či ide o zdaniteľnú osobu alebo nie postupom podľa Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011.

SK firma ešte neregistrovaná pre DPH v SR, ktorá predáva predmetnú službu podľa bodov 8A) 8B) 8C) E) nižšie postupuje obdobne ako je uvedené v 8A) 8B) 8C) 8E). Registrácia v SR prichádza do úvahy ešte v prípade osobitnej úpravy MOSS podľa C) a tuzemského predaja služieb (dobrovoľnej pred / povinne po dosiahnutí obratu podľa § 4/1 ZDPH) podľa 8E)
                                        
8.     SK firma, ktorá je platcom DPH predáva elektronický produkt (e-book) na internete a keďže je to v angličtine, môžu si to kúpiť (stiahnuť) ľudia z celého sveta.

A)    Predaj zdanitelnym  (podnikatelom)  osobám mimo EÚ

Ak SK firma dodá e-book, pre podnikateľov z tretích štátov /mimo EÚ), je  miesto dodania tretí štát, t.j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku. Je však potrebné si nechať poradiť expertmi na daňové právo v danej tretej krajine, či SK firme nevznikajú v tejto krajine nejaké povinnosti v súvislosti s týmito obchodmi, predovšetkým, či je možné preniesť daňovú povinnosť na príjemcu služby. Niektoré krajiny napr. ani nemajú zavedenú DPH.

B)    Predaj nezdaniteľným  osobám mimo EÚ

Pri predaji mimo  krajín EÚ, zodpovedáte za zistenie príslušných daňových sadzieb pre predaj e-booku vo všetkých jurisdikciách, kde sa vaše e- booky predávajú, a za odvedenie týchto daní príslušným daňovým úradom t.j.  ide  o vzťah medzi predávajúcim (SK firma) a zákazníkmi v  jednotlivých tretích krajinách (tu už pravidlá EÚ neplatia) a miesto dodania každej takejto služby je v každej z krajín, v ktorých sídli zákazník (súkromná osoba). Predávajúci (SK firma)  by si pri predaji mal sám nastaviť sadzbu DPH platnú v príslušnej tretej krajine. V praxi môže ísť o stovku krajín, pričom zisťovať si podmienky pre každej z týchto krajin – napr. kontaktovať úrady či poradcov napr. v Južnej Kórei – je veľmi obtiažne pre predávajúceho, ale aj každého daňového poradcu, to je však aktuálny právny stav.

 

C)         Predaj nezdaniteľnej osobe (nepodnikateľ) v inom členskom štáte EU: 

Predaj e-booku  podlieha dani v členských štátoch EÚ, kde sú odberatelia usadení (sídlo, bydlisko, obvyklé zdržiavanie sa), pričom platiteľ má dve možnosti:

a)      buď sa zaregistruje v štátoch, kde sú odberatelia (klienti) usadení a daň odvedie prostredníctvom vnútroštátneho priznania k DPH v  jednotlivých štátoch alebo  

b)      požiada slovenského správcu dane o osobitnú úpravu MOSS (  Mini One-stop-shop  ) a daň odvedie za jednotlivé štáty prostredníctvom osobitného daňového  priznania, podaného v rámci jednotného kontaktného miesta, ktoré si určil podľa miesta usadenia  svojej spoločnosti v SR.

 

 D)        Predaj zdaniteľnej osobe do iného členského štátu EÚ:

V SK firma  podáva  súhrnný výkaz k DPH a fakturuje bez DPH. Ak by príjemca služby do rozhodného dňa neposkytol svoje IČ DPH (uvádza sa v súhrnom výkazy), odporúčame riešiť otázku, či ide o zdaniteľnú osobu alebo nie postupom podľa Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011.

                                         

 E)         Predaj e-booku na uzemí SR

 V rámci  SR sa predaj e-booku zdaní štandardne aktuálnou sadzbou DPH.  

 

Máte otázky, na ktoré by ste rady dostali odpovede? Kontaktujte nás cez e-poradňu, pokiaľ nemáme lektora k téme, na ktorú si želáte, pokúsime sa ho nájsť. Je to jedna z výhod členského v OZ E-ženy.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie