GDPR

GDPR - Ochrana osobných údajov
Zásady spracovania a ochrana osobých údajov

Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v našich rukách v bezpečí.

Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracovania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou, pričom v tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. (Nariadenie o ochrane osobných údajov)


I.
Kto je správca?

Občianske združenie E-ženy

so sídlom na Hlavná 141, 900 29 Nová Dedinka
IČO: 42177821
DIČ: 2023147852
IČ DPH: SK2023147852

zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod č.VVS/1-900/90-35521

Kontaktné údaje:

Gabriela Revická - koordinátorka OZ:
email: gabi@e-zeny.sk
telefón: +421905654159

Nikola Kolesárová - lektorka virtuálnych asistentiek
email: kolesar.niki@gmail.com
telefón: +421944263899
www.virtuálneasistentky.eu

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.


II.
Aké osobné údaje uchovávame a prečo?

 1. Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi. Využívame ich v prípade, ak prichádzate vďaka niektorému z našich affiliate partnerov.

 2. Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, fakturačné údaje, email, telefónne číslo. Tieto údaje potrebujeme k účelu plnenia zmluvy.

 3. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, opravíme ich..

III.
Informácie o službách a o cenách služieb

 1. Ceny za služby uvedené na internetovom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 2. Informácie o službe, vrátane uvedenia ceny jednotlivej služby a jej hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivej službe v internetovom obchode.

 3. Ponúkané služby umiestnené v internetovom obchode sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom konkrétnej služby.

 4. Marketing – zasielanie personalizovaných newsletterov (oprávnený záujem / súhlas) Vaše osobné údaje (e-mailová adresa a meno, pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Nechceme vám posielať letáky, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte sa vám snažíme prispôsobiť obsah týchto e-mailov. Ak ste naším zákazníkom, vnímame náš oprávnený záujem posielať vám newslettre na mieru maximálne po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ od nás získavate vzdelávania zadarmo (webinár, kurz alebo jeho záznam) alebo sa registrujete k odberu noviniek na blogu, budeme vám zasielať naše newslettere na základe vášho súhlasu, a to maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V každom prípade sa môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom emaili.

IV.
Cookies

 1. Používame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov. Cookies používame na nasledujúce účely:
  - fungovanie webových stránok
  - meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach,
  - prevádzka affiliate programu,
  - cielenie reklamy, aby smevám smerovali príspevky z oblasti vášho záujmu.

 2. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem, pretože vďaka týmto dátam vieme naše služby vylepšovať.

 3. Internetovú stránku môžte používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možnyé nastaviť v rámci nastavení prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie internetovej stránky. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie internetovej stránky, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webu.

 4. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

 5. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané na základe vášho súhlasu. Naše webovéstránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 6. Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača – užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadačumožniť webovej stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom sprostredkovania súhlasu. Súhlas však nemôže nahradiť iné nedostatky, resp. nezákonnosti spracovania osobných údajov.

V.
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 1. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

VI.
Prenos dát mimo EÚ

 1. Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou ich osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

VII.
Vaše práva

 1. Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?".

 2. Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?".

 3. Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
  - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  - odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  - namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  - osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  - osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
  - osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

  Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. "Ako nás kontaktovať?", pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

 4. Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov (t.j. vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:
  - ste napadli správnosť osobných údajov;
  - spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  - už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  - namietate voči spracúvaniu.

  Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. "Ako nás kontaktovať?", pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

 5. Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:
  a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo
  b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

  Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.

  Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Ako nás kontaktovať?". Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, iba ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 6. Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

 7. V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Ako nás kontaktovať?".

 8. Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

 9. Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

VIII.
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom majú prístup naši zamestnanci, virtuálne asistentky a spolupracovníci Naši zamestnanci, virtuálne asistentky aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.

IX.
Základné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia:
- máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom
- všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom
- pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na základe nášho poverenia
- realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov
- výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona
- všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú vaše osobné údaje, sú chránené heslom a šifrovaním.

X.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

XI
Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, virtuálne asistentky aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Ochrana osobných údajov vstupuje do platnosti dňa 1.3.2022.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie