Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.
Predávajúci

 

Občianske združenie E-ženy
so sídlom na Hlavná 141, Nová Dedinka, 900 29
IČO: 42177821
DIČ: 2023147852
IČ DPH: SK 2023147852
zapísaného v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod č.VVS/1-900/90-35521
kontaktné údaje: Gabriela Revická
email: gabi@e-zeny.sk
telefón: 0905654159
web: www.ezeny.sk

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka
Číslo účtu : 4030039596/7500
IBAN: SK8975000000004030039596
BIC/SWIFT:  CEKOSKBX

(ďalej len „OZ E-ženy")

2. Nasledovné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi OZ E-ženy a fyzickouj osobou, ktorá si objednáva služby mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej webovej adrese: www.ezeny.sk a www.virtualneasistentky.eu (ďalej len „internetový obchod").

3. Tieto obchodné podmienky  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.
Výklad základných použitých pojmov

1. Pre účely výkladu týchto VOP sa pod pojmom/slovným spojením/formuláciou bude v ďalšom texte týchto VOP vždy rozumieť:

SLUŽBA: služba, ktorá je predmetom objednávky
ELEKTRONICKÁ ADRESA: emailová adresa
OBJEDNÁVKA: objednávka spravidla vyhotovená v rámci Internetového obchodu OZ E-ženy , resp. prostredníctvom webového rozhrania alebo zaslaním požiadavky kupujúceho na email OZ E-ženy
KARTA: platobná karta, ktorú kupujúci zadal do objednávky služieb alebo zadal/uložil/uviedol v rámci objednávky služieb s opakovanou platbou (predplatné)
VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane akýchkoľvek príloh a dodatkov k nim.
2. Významy ďalších pojmov ako tých, ktoré sú uvedené v bode čl. II bod 1, môžu byť definované aj v iných častiach textu týchto VOP, pričom tieto sú posudzované, ak nie je stanovené inak, podľa ich významu, ktorý by im prikladala ktorákoľvek iná osoba.

3. Tieto VOP sú členené do článkov a bodov výlučne za účelom uľahčenia orientácie a takéto členenie nemá vplyv na konštrukciu alebo výklad týchto VOP.

 

III.
Informácie o službách a o cenách služieb

1. Ceny za služby uvedené na internetovej stránke OZ E-ženy sú aktuálne a platné v dobe ich objednania. Kupujúci dostane službu za cenu platnú v okamihu objednania. OZ E-ženy si vyhradzuje právo na opravu zjavných chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet OZ E-ženy. Faktúra vystavená na základe objednávky medzi OZ E-ženy a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí OZ E-ženy kúpnu cenu za objednávku vo výške a za podmienok dohodnutých v objednávke, je OZ E-ženy oprávnené odstúpiť od plnenia objednávky

2. Informácie o službe, vrátane uvedenia ceny jednotlivej služby a jej hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivej službe na internetovej stránke.

 

IV.
Objednávka služby

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky.

2. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe objednávky kupujúceho.

3. Kupujúci uskutočnením úhrady objednávky akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre dodanie služby vyhlásené zo strany OZ E-ženy. Vzťahy kupujúceho a OZ E-ženy sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je  ustanovené inak.

4. Kupujúci vykonáva objednávku služby vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním na email OZ E-ženy.

5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "objednať". Údaje uvedené v objednávke sú OZ E-ženy považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

6. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle OZ E-ženy i kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. . Prílohou potvrdenia sú je link na aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

7. Všetky objednávky prijaté OZ E-ženy sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email OZ E-ženy, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane OZ E-ženypri uvedení ceny produktu v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je OZ E-ženy povinné dodať kupujúcemu produkt za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. OZ E-ženy informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku.

 

V.
Platobné podmienky a dodanie služby

1. Služby podľa objednávky môže kupujúci zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
- bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho SK8975000000004030039596 vedený v ČSOB.
- bezhotovostne platobnou kartou
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány

2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná od 1 do 7 dní (v závislosti od vybraného produktu) a to od dňa, kedy bola odoslaná objednávka alebo do bezprostredného začiatku služby.

3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa
pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený momentom pripísania príslušnej sumy na bankový účet OZ E-ženy.

5. OZ E-ženy nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú
platbu. Úhrada kúpnej ceny pred dodaním služby nie je zálohou.

6. Služba je kupujúcemu dodaná okamihom sprístupnenia predmetného online
obsahu alebo osobným dodaním služby predávajúcim.

7. OZ E-ženy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

 

VI.
Predplatné a opakované platby

1. Niektoré zo služieb OZ E-ženy je možné zaplatiť formou predplatného, čo znamená, že sa príslušná cena za službu sťahuje opakovane ako poplatok z platobnej karty, ktorú OZ E-ženy zadal pri objednávaní služby s oprávnením k výkonu internetových platieb opakovane .
2. V prípade zvolenia automatického platenia ceny-poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), Kupujúci súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod.
3. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje obvykle na dobu neurčitú, s tým, že Kupujúci ho môže v súlade s týmito VOP zmeniť prípadne zrušiť.
4. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom OZ E-ženy.
5. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež Kupujúci výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služby vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený OZ E-ženy v čase obnovenia a to až do času jeho výslovného zrušenia Kupujúcim alebo uplynutia doby platnosti tohto súhlasu.
6. Kupujúci udeľuje súhlas s uložením platobných údajov na strane platobnej brány STRIPE, resp. inej použitej platobnej brány. Spoločnosť STRIPE, nakladá s údajmi platobnej karty Kupujúceho podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovávania platobných kariet). OZ E-ženy nemajú  k údajom o Karte prístup.
7. Súhlas Kupujúceho s opakovanými platbami trvá po dohodnutú dobu alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť Kupujúceho podľa podmienok a v súlade s týmito  VOP.
8. Automaticky sťahovaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu poskytovania objednanej služby. Ak nastane zmena parametrov služby, najmä cena za predplatné alebo obdobie, budú zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené taktiež parametre opakovaných platieb (cena Služby a perióda platby) a to bez potreby osobitného upozornenia Kupujúceho na túto skutočnosť.
9. Kupujúci súhlasí s tým, aby Karta autorizovaná pre opakované platby bola použitá tiež aj pre úhradu doplatkových faktúr v prípade dokúpenia doplnkových služieb.
10. Po každom automatickom stiahnutí platby bude Kupujúci o vykonanej platbe vyrozumený e-mailom, ktorého súčasťou bude príslušná faktúra.
11. V prípade neúspešného stiahnutia platby z Karty bude Kupujúci informovaný e-mailom o neúspešnom stiahnutí spolu s pokynmi, ako v tomto prípade postupovať, aby nedošlo k obmedzeniu poskytovania služby, pričom OZ E-ženy majú  právo odstúpiť od objednávky,  ktorej predmetom je plnenie
12. Kupujúci môže pre opakované platby autorizovať aj inú Kartu ako tú, ktorá je už v danom čase autorizovaná. O zmenu požiada na Webovom rozhraní alebo zaslaním žiadosti na e-mail OZ E-ženy. Po úspešnom dokončení autorizácie novej Karty bude táto Karta využívaná pre automatické odosielanie platieb za objednaný Produkt v ďalších obdobiach.
13. Kupujúci môže opakované platby ukončiť podľa aktuálne dostupných možností v súlade s  VOP buď na Webovom rozhraní OZ E-ženy alebo odoslaním žiadosti na e-mail OZ E-ženy, podľa aktuálne dostupných možností.
Ak nie je dohodnuté inak, Kupujúci má spravidla právo objednané predplatné (opakované platby) zrušiť formou výpovede.
14.Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 7 kalendárnych dní pred uplynutím predplateného obdobia. Dĺžka výpovednej doby a spôsobom doručovania podľa týchto VOP sa použijú primerane aj v tomto prípade.
15. Ak Kupujúci predplatné (opakované platby) písomne nevypovie v lehote uvedenej v bode 15., predplatné sa automaticky predlžuje o ďalšie obdobie.

 

VII.
Poučenie o možnosti odstúpenia a reklamácie

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od objednávky služby od OZ E-ženy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od objednávky OZ E-ženy s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bola služba zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: virtualna.asistencia@e-zeny.sk

2. V prípade, že kupujúci odstúpi od objednávky prostredníctvom emailu, je OZ E-ženy povinné ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

OZ E-ženy je povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od objednávky, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od objednávky
- o poskytovaní služieb, ak boli služby splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od objednávky
4. OZ E-ženy je oprávnené odstúpiť od objednávky, ak zo závažných dôvodov nemôže službu dodať. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od objednávky všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

5. Spôsob odstúpenia od zmluvy pri opakovaných platbách (predplatnom) je uvedený v článku VII týchto VOP.

 

VIII.

Doručovanie

1. Zmluvné strany si budú všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje  OZ E-ženy korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. OZ E-ženy doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX.
Záverečné ustanovenie

1. Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke OZ E-ženy v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaných služieb uvedených v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

2. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  OZ E-ženy, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi ním a OZ E-ženy sa riadi Obchodným zákonníkom.

3. OZ E-ženy  a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.

4. OZ E-ženy nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb  a. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového pôsobeniapoužívať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Objednávka vrátane obchodných podmienok je archivovaná  OZ E-ženy v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Všetky práva k webovým stránkam  OZ E-ženy, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží OZ E-ženy. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 24.10.2023.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie