Stanovy občianskeho združenia

I. Základné ustanovenia

1. Názov: Občianske združenie E-ženy (ďalej len „Združenie")
2. Sídlo Združenia je na adrese: Hlavná 141, 900 29 Nová Dedinka
3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, založená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
4. Pôsobnosť Združenia je vymedzená stanovami.

 

II. Ciele Združenia

1. Cieľom Združenia je poradenská a vzdelávacia činnosť pre ženy, ktoré hľadajú uplatnenie v internetovom podnikaní.
2. Združenie bude preto:
- združovať ženy, ktoré aktívne pôsobia na internete,
- podporovať a prezentovať záujmy svojich členov pri rozvoji internetových aktivít,
- spolupracovať s ďalšími ženskými subjektmi, ktoré podporujú ženy v podnikaní,
- poskytovat' poradenstvo a vzdelávanie pre ženy, ktoré:
a) uvažujú nad podnikaním na internete,
b) on-line podnikateľky, ktoré majú záujem o získanie efektívnych nástrojov pre skvalitnenie svojho on-line podnikania
c) mamičkám na materskej dovolenke a nezamestnaným ženám, ktoré hľadajú možnosti
uplatnenia,
d) ženám, ktoré hľadajú alternatívne riešenia k svojim súčasným pracovným aktivitám (popri zamestnaní, ďalšie podnikanie a podobne...)

 

III. Členstvo v Združení

1.Členstvo v Združení je dobrovoľné.

1.a Členovia Združenia sú rozdelení do nasledovných skupín:
a) riadni členovia
b) čestní členovia

1.b Členkou Združenia môže byť žena staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s jeho stanovami
a cieľmi Združenia.
1.c Čestného člena volí Rada a môže sa ňou stať osoba, ktorá osobitým spôsobom prispela
k podpore a rozvoju Združenia.

2. Členstvo vzniká na základe doručenej prihlášky, zaplateného členského a zápisu do knihy členov.

3.Členstvo zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením zo Združenia, vylúčením pre, porušenie stanov Združenia, alebo zánikom Združenia. O vylúčení rozhoduje Rada združenia.

 

IV. Práva a povinnosti členov

1. Členovia majú právo: a) zúčastňovať sa na činnosti Združenia
b) voliť a byť volení do orgánov Združenia
c) obracať sa na orgány Združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
d) byť informovaní o zámeroch, činnosti a hospodárení Združenia

2. Členovia majú povinnosť: a) dodržiavať stanovy Združenia
b) pomáhať pri plnení cieľov Združenia a podieľať sa na jeho práci
c) plniť uznesenia orgánov Združenia
d) riadne a včas platiť členské príspevky, pričom členský
príspevok sa stanovuje na každý kalendárny rok.

 

V. Orgány Združenia

1. Orgánmi Združenia sú: a) Zhromaždenie
b) Rada

2. Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov Združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti Združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku Združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku. Zhromaždenie volí a odvoláva Radu. Členstvo v Rade musí byť vždy zostavené tak, že väčšinu tvoria zakladajúci členovia združenia. Zhromaždenie sa schádza spravidla raz v roku. Zvoláva ho Rada. Združenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

3. Rada zabezpečuje činnosť Združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia.
Má najmenej 3 členov, predsedkyňu a dve podpredsedkyne, vždy však nepárny počet. Rada koná v mene Združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný podpis aspoň dvoch členov Rady alebo podpis predsedu Rady. Rada vytvára pravidlá činnosti OZ. Dokumenty právnej povahy podpisuje predsedkyňa a aspoň jedna z podpredsedkýň, alebo obe podpredsedkyne.

4. Rada volí spomedzi svojich členov predsedu. Predseda OZ je štatutárnym orgánom Združenia, ktorý j e oprávnený konať v jeho mene. Ostatných prípadných štatutárnych zástupcov menuje Rada podľa potreby.

 

VI. Zásady hospodárenia

1. Hospodárska činnosť občianskeho združenia v zmysle jeho cieľov.
Formy finančného zabezpečenia aktivít Združenia sú nasledovné:
a) členské príspevky,
b) úroky z peňažných vkladov v bankách,
c) z darov a príspevkov firiem a súkromných osôb,
d) výnosy z vlastného majetku,
e) výnosy z činnosti pri naplňaní cieľov združenia
f) výnosy z organizovania vzdelávacích aktivít
g) z grantov, dotácií z verejných a súkromných fondov
h) z edičnej, publikačnej, propagačnej a promočnej činnosti
i) ďalšie príjmy
2. Majetok Združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
3.Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
4. Rada zodpovedá za hospodárenie Združenia, vedenie účtovníctva a schvaľuje ročnú účtovnú závierku.
5. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré stanovy nevyhradili Zhromaždeniu.
6. Združenie môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 

VII. Zánik združenia

1. Zhromaždenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením

2. O zániku Združenia rozhoduje Zhromaždenie. Zánik a zmeny Združenia oznámi Rada Ministerstvu vnútra do 15 dní.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom dňa 21.3.2010.

2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie