Stanovy občianskeho združenia

I. Základné ustanovenia

1. Názov: Občianske združenie E-ženy (ďalej len „Združenie")
2. Sídlo Združenia je na adrese: Hlavná 141, 900 29 Nová Dedinka
3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, založená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
4. Pôsobnosť Združenia je vymedzená stanovami.

 

II. Ciele Združenia

1. Cieľom Združenia je poradenská a vzdelávacia činnosť pre ženy, ktoré hľadajú uplatnenie v internetovom podnikaní.
2. Združenie bude preto:
- združovať ženy, ktoré aktívne pôsobia na internete,
- podporovať a prezentovať záujmy svojich členov pri rozvoji internetových aktivít,
- spolupracovať s ďalšími ženskými subjektmi, ktoré podporujú ženy v podnikaní,
- poskytovat' poradenstvo a vzdelávanie pre ženy, ktoré:
a) uvažujú nad podnikaním na internete,
b) on-line podnikateľky, ktoré majú záujem o získanie efektívnych nástrojov pre skvalitnenie svojho on-line podnikania
c) mamičkám na materskej dovolenke a nezamestnaným ženám, ktoré hľadajú možnosti
uplatnenia,
d) ženám, ktoré hľadajú alternatívne riešenia k svojim súčasným pracovným aktivitám (popri zamestnaní, ďalšie podnikanie a podobne...)

 

III. Členstvo v Združení

1.Členstvo v Združení je dobrovoľné.

1.a Členovia Združenia sú rozdelení do nasledovných skupín:
a) riadni členovia
b) čestní členovia

1.b Členkou Združenia môže byť žena staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s jeho stanovami
a cieľmi Združenia.
1.c Čestného člena volí Rada a môže sa ňou stať osoba, ktorá osobitým spôsobom prispela
k podpore a rozvoju Združenia.

2. Členstvo vzniká na základe doručenej prihlášky, zaplateného členského a zápisu do knihy členov.

3.Členstvo zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením zo Združenia, vylúčením pre, porušenie stanov Združenia, alebo zánikom Združenia. O vylúčení rozhoduje Rada združenia.

 

IV. Práva a povinnosti členov

1. Členovia majú právo: a) zúčastňovať sa na činnosti Združenia
b) voliť a byť volení do orgánov Združenia
c) obracať sa na orgány Združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
d) byť informovaní o zámeroch, činnosti a hospodárení Združenia

2. Členovia majú povinnosť: a) dodržiavať stanovy Združenia
b) pomáhať pri plnení cieľov Združenia a podieľať sa na jeho práci
c) plniť uznesenia orgánov Združenia
d) riadne a včas platiť členské príspevky, pričom členský
príspevok sa stanovuje na každý kalendárny rok.

 

V. Orgány Združenia

1. Orgánmi Združenia sú: a) Zhromaždenie
b) Rada

2. Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov Združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti Združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku Združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku. Zhromaždenie volí a odvoláva Radu. Členstvo v Rade musí byť vždy zostavené tak, že väčšinu tvoria zakladajúci členovia združenia. Zhromaždenie sa schádza spravidla raz v roku. Zvoláva ho Rada. Združenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

3. Rada zabezpečuje činnosť Združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia.
Má najmenej 3 členov, predsedkyňu a dve podpredsedkyne, vždy však nepárny počet. Rada koná v mene Združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný podpis aspoň dvoch členov Rady alebo podpis predsedu Rady. Rada vytvára pravidlá činnosti OZ. Dokumenty právnej povahy podpisuje predsedkyňa a aspoň jedna z podpredsedkýň, alebo obe podpredsedkyne.

4. Rada volí spomedzi svojich členov predsedu. Predseda OZ je štatutárnym orgánom Združenia, ktorý j e oprávnený konať v jeho mene. Ostatných prípadných štatutárnych zástupcov menuje Rada podľa potreby.

 

VI. Zásady hospodárenia

1. Hospodárska činnosť občianskeho združenia v zmysle jeho cieľov.
Formy finančného zabezpečenia aktivít Združenia sú nasledovné:
a) členské príspevky,
b) úroky z peňažných vkladov v bankách,
c) z darov a príspevkov firiem a súkromných osôb,
d) výnosy z vlastného majetku,
e) výnosy z činnosti pri naplňaní cieľov združenia
f) výnosy z organizovania vzdelávacích aktivít
g) z grantov, dotácií z verejných a súkromných fondov
h) z edičnej, publikačnej, propagačnej a promočnej činnosti
i) ďalšie príjmy
2. Majetok Združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
3.Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
4. Rada zodpovedá za hospodárenie Združenia, vedenie účtovníctva a schvaľuje ročnú účtovnú závierku.
5. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré stanovy nevyhradili Zhromaždeniu.
6. Združenie môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 

VII. Zánik združenia

1. Zhromaždenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením

2. O zániku Združenia rozhoduje Zhromaždenie. Zánik a zmeny Združenia oznámi Rada Ministerstvu vnútra do 15 dní.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom dňa 21.3.2010.

2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Prihlásenie