Kurzy pre ženy zdarma - Nestrať prácu, vzdelávaj sa a KOMPAS+

Úrad práce prepláca naše kurzy,
ak ste nezamestnaná, zamestnaná, podnikateľka,
dokonca aj mamina na materskej alebo rodičovskej dovolenke


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka projekty pod názvom KOMPAS+Nestrať prácu - vzdelávaj sa, vďaka ktorým môžu aj nezamestnaní, zamestnaní záujemcovia, maminy na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, podnikatelia, prípadne dobrovoľne nezamestnaní (nezohľadňuje sa váš ďalší status), absolvovať naše kurzy, ktoré vám príslušný úrad práce, v prípade úspešného a teda pravdepodobného schválenia, preplatí. Úspešnosť je veľmi vysoká, takže vám navrhujeme, aby ste to skúsili. Vzdelanie je niečo, čo vám nik nemôže vziať.

 

Kurzy pre ženy zdarma - Nestrať prácu, vzdelávaj sa

 

Ide o podporované vzdelávanie, ktoré vám umožní získanie, t.j. rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v oblasti digitalizácie, pod ktorú spadajú aj naše vzdelávacie kurzy.

Keď máte záujem o preplatenie našich kurzov a ste evidovaná na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie (NEZAMESTNANÁ), navrhujeme vám pre získanie vzdelania pre program KOMPAS+ nasledovný postup:

1. Uchádzač o zamestnanie kontaktuje priamo organizáciu (E-ženy), u ktorej si môže vybrať kurz.

2. Uchádzač môže mať kurz vybratý, alebo mu ho pomôže vybrať priamo organizácia E-ženy.

3. Uchádzač evidovaný na úrade práce požiada príslušný úrad o poskytnutie tlačiva potrebného pre podanie žiadosti na preplatenie kurzu (telefonicky, emailom alebo osobne)

4. Uchádzač evidovaný na úrade práce - ÚPSVaR spolu s organizáciou (E-ženy) vyplnia príslušné tlačivo (online).

5. Na tlačive musia byť originály podpisov.

6. Tlačivo odovzdá uchádzač na úrade práce - POZOR! minimálne 2 týždne pred začiatkom kurzu.

7. Úrad práce preverí, či je školenie pre uchádzača vhodné.

8. Ak vám úrad práce požiadavku schváli, podpíše s vami dohodu a vy nám ju pošlete emailom, aby sme vám mohli spustiť kurz.

9. Absolvujete kurz.

10. Po skončení kurzu odovzdáte na úrade práce všetky požadované dokumenty.

11. Úrad práce preplatí kurzovné priamo organizácii. Uchádzač neplatí pred ani po skončení kurzu žiadne poplatky.

12. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podporuje kurzy realizované prezenčnou, distančnou alebo kombinovanou formou.

13. Kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky (v prípade dištančnej formy kurzu sa za miesto realizácie kurzu považuje trvalý pobyt uchádzača o zamestnanie - čiže, ak je z Detvy podáva žiadosť v Detve).

14. ÚPSVaR pre uchádzača o zamestnanie kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom kurzu.

  Zaujíma vás, aké typy kurzov a v akom rozsahu vám vie naša organizácia ponúknuť? 

Kurzy, ktoré prepláca úrad práce ženám za predpokladu, že sú nezamestnané (KOMPAS+):

 

 

 
  • Tréning pre profesionálne virtuálne asistentky zameraný na prácu s textami pre web, efektívne prepojený s automatizáciou a efektivita v online prostredí (prostredníctvom systémov Fapi, Mioweb, Smartemailing). Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. Obsah: Fapi, Mioweb, Smartemailing, tréning pre profi virtuálne asistentky + techniky písania textov pre web podľa pravidiel SEO. (1.112,32 €)

 

 
  • Tvorba web stránky v Mioweb spojená s fakturačným a databázovým softwérom, základy administrácie vo WordPress a základy techník písania textov pre web stránky v súlade s pravidlami SEO. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. Obsah: automatizácia procesov (FAPI, Smartemailing, základy tvorby členskej sekcie, tvorba funnelov), základy administrácie vo WordPress, základy o technikách písania textov pre web stránky spojené tréningom. (1.131,28 €)

 

 

Kurzy, ktoré môžete mať zdarma

 

Ak ste zamestnaná/zamestnaný, mamina na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, podnikateľ, dobrovoľne nezamestnaná, či aktívny senior/ a máte záujem o niektorý z našich kurzov, navrhujeme vám nasledovný postup:

Záujemcom o zamestnanie, čiže ZoZ (maminy na materskej alebo rodičovskej dovolenke, zamestnanci, dobrovoľne nezamestnaní, podnikatelia...) nevznikajú žiadne podobné povinnosti ako je to v prípade uchádzačov o zamestnanie (osoby evidované v systéme na úrade práce ako nezamestnané osoby).

1. Prihlásiť sa na ÚPSVaR (Oddelenie služieb pre občana) ako záujemca o zamestnanie /možno to znie čudne, ale týka sa to všetkých, ktorí spadajú do kategórie zamestnaných, mamičiek na materskej dovolenke, podnikateľov, dobrovoľne nezamestnaných, atď./ Prihlásenie je prvá, veľmi ľahká podmienka, ktorú treba splniť, aby ste si mohli podať žiadosť o preplatenie kurzov. Môžete sa prihlásiť osobne aj emailom.

2. Záujemca o zamestnanie má kurz buď vybratý, alebo vám ho pomôže vybrať priamo naša organizácia E-ŽENY.

3. Následne môže záujemca o zamestnanie písomne požiadať úrad práce o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie.

4. Evidovaný záujemca o zamestnanie na ÚPSVaR, spolu s organizáciou E-ženy, vyplnia príslušné tlačivo - online.

5. Tlačivo ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA VZDELÁVANIE ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE odovzdá záujemca o zamestnanie na úrade práce - POZOR! minimálne 21 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Odporúčame podať si žiadosť na úrade práce v mieste trvalého pobytu.

6. Úrad práce preverí, či je kurz pre záujemcu vhodný.

7. Ak vám úrad práce požiadavku schváli, podpíše s vami dohodu. Súčasťou uzatvorenej dohody je aj vzdelávací poukaz Nestrať prácu - vzdelávaj sa.

8. Absolvujete náš kurz. Vzdelávanie môže prebiehať len vo voľnom čase záujemcu o zamestnanie.

9. Po skončení kurzu odovzdáte na úrade práce všetky požadované dokumenty.

10. Úrad práce preplatí kurzovné priamo organizácii. Záujemca neplatí pred, ani po skončení kurzu žiadne poplatky. Úrad práce pre záujemcu o zamestnanie vzdelávanie nevyhľadáva, a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom kurzov.

 

Kurzy, ktoré môžete mať zdarma

 

Aké typy kurzov a v akom rozsahu vám vie naša organizácia ponúknuť? 

Kurzy, ktoré prepláca úrad práce ženám za predpokladu, že sú zamestnané, podnikateľky (živnostníčky, majiteľky SRO), dobrovoľne nezamestnané, maminy na materskej alebo rodičovskej dovolenke, pracujúce dôchodkyne, atď.  (Nestrať prácu - vzdelávaj sa):

 

 
  • Ako vytvoriť online kurz a zabezpečovať plynulý chod automatizovaného predaja digitálnych produktov a vytvárať relevantný obsah na web v súlade so SEO. Obsah kurzu: Práca v redakčnom systéme - tvorba web stránky, prepojenie s databázovým softvérom a fakturačným systémom + tvorba textov pre web stránky s relevantným obsahom v zmysle pravidiel so SEO. Komplexnosť kurzu dotvára praktická - tréningová časť, ktorú absolventi realizujú s troma lektormi. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (1.650,- €)

 

 
  • Tvorba web stránky v 2 redakčných systémoch (Mioweb a WordPress), tvorba online kurzu, automatizácia procesov, efektívne prepojenie s databázovým a fakturačným systémom a základy tvorby efektívneho obsahu pre web podľa pravidiel SEO. Obsah kurzu: Mioweb, WordPress, Fapi, Smartemailing, členská sekcia, tvorba funnelov, nastavenie automatizácie, teoretická a praktická časť pre obsahovú časť web stránok (texty podľa pravidiel SEO). Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (1.659,- €)

 

 
  • Tvorba web stránky v redakčnom systéme Mioweb, tvorba online kurzu, automatizácia procesov, efektívne prepojenie s databázovým a fakturačným systémom, strihanie videí a základ o tvorbe obsahu pre web stránky podľa pravidiel SEO. Obsah kurzu: Mioweb, Fapi, Smartemailing, členská sekcia, tvorba funnelov, nastavenie automatizácie, strihanie videí, teoretická a praktická časť pre obsahovú časť web stránok (texty podľa pravidiel SEO). Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (1.659,- €)

 

 
  • Tvorba web stránky v redakčnom systéme WordPress a v redakčnom systéme Mioweb + tvorba online kurzu, automatizácia procesov, efektívne prepojenie s databázovým a fakturačným systémom, strihanie videí a účasť v podpornej online skupine. Obsah kurzu: WordPress, Mioweb, Fapi, Smartemailing, členská sekcia, tvorba funnelov, nastavenie automatizácie, strihanie videí. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (1.750,- €)

VEĽMI DÔLEŽITÉ - ODPOVEDE na ČASTÉ OTÁZKY

Úrad práce - ÚPSVAR prepláca záujemcom vždy len jeden kurz. Preto je dôležité, aby ste si vybrali vopred a správne taký kurz, ktorý je pre vás najzaujímavejší z hľadiska uplatniteľnosti na trhu. Rady vám s tým pomôžeme.

Naše kurzy nezačínajú kolektívne a mnohé sú vo forme videí a individuálnych zadaní, čiže: začať môžete individuálne v termíne, ktorý máte uvedený na potvrdenom doklade z úradu práce. Výnimkou sú niektoré tréningy a podporné programy, ale aj tie sa s vami snažíme zladiť.

Ako a kde sa dozviete o kurzoch zdarma ešte viac?

Rozhodne na našom konzultačnom webinári, na ktorý sa môžete prihlásiť. AKO MAŤ NAŠE KURZY ZDARMA

Pred webinárom si prečítajte celý článok - časť, ktorá sa vás týka (v závislosti od toho, či ste zamestnaná, mamička na MD/RD, podnikateľka (majiteľka SRO alebo živnostníčka) alebo nezamestnaná.

Dôležité: Na webinári sa venujeme len vašim otázkam, ak by ste sa rozhodli ihneď riešiť kurz, stačí nám napísať na email: virtuálna asistencia@e-zeny.sk

 

News zo sveta E-žien - aktívnejšie s E-ženami

 

Najnovšie aktivity

Prihlásenie