17 otázok + 17 odpovedí alebo základné povinnosti podnikateľa

Zaujíma vás, aké sú povinnosti začínajúceho podnikateľa alebo podnikateľ-ky? Riešite, aké kroky by17 otázok + 17 odpovedí alebo základné povinnosti podnikateľa začínajúca podnikateľ-ka mala realizovať a na čo nesmie zabudnúť? Viete sa zorientovať v terminológií daní - čo je daň z príjmu, daň z motorových vozidiel, kedy sa platí dph?

V nasledujúcom rozhovore vám prinášame odpovede na základné otázky pre začínajúce podnikateľ-ky a podnikateľov. Otázky sú možno až také základné, že by ste sa ich aj hanbili opýtať, no bola by škoda, ak by to bol dôvod nechať sa odradiť od založenia vlastného podnikania. Mnohých odrádza byrokracia... Ale je tá byrokracia naozaj taká hrozná, keď ste začínajúca podnikateľ-ka?

Kataríne Serinovej, ktorá v rámci svojej spoločnosti KPS Poradenské centrum, s.r.o. poskytuje poradenské služby v oblasti účtovníctva a okrem toho radí aj E-ženám v rámci našej E-poradne, sme položili 17 otázok, ktoré ocení každá začínajúca podnikateľka či podnikateľ.

1. Ak chceme začať podnikať, ale máme obavy z účtovníctva, ako by sme vôbec mali začať podnikať?

Dôležité je rozhodnúť sa, či si budeme uplatňovať paušálne alebo skutočné výdavky. Ak skutočné výdavky presiahnu tie paušálne, je lepšie uplatňovať si skutočné výdavky. Nasleduje rozhodnutie, či viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo. Je možné vybrať si aj podvojné účtovníctvo, ale pri živnosti to nie je povinné. O rôznych možnostiach vedenia účtovníctva píšem v mojej knihe Rukoväť (nielen) pre začínajúceho podnikateľa v kapitole Základné formy podnikania.

2. Akú evidenciu má viesť podnikateľ-ka v rámci svojich povinností v súvislosti s účtovníctvom?

Ak si podnikateľ-ka zvolí jednoduché účtovníctvo, jeho základnou súčasťou je Peňažný denník. Ďalej má povinnosť viesť Knihu pohľadávok, Knihu záväzkov, Pokladničnú knihu a Knihu Bankový účet. V Pokladničnej knihe sa vedú záznamy o platbách v hotovosti, kniha Bankový účet sa vedie pre platby na účet. Podľa činností, ktoré bude podnikateľ-ka vykonávať, je potrebné evidovať predaj tovaru alebo poskytovanie niektorých služieb v e-kase prostredníctvom pokladne alebo virtuálnej pokladnice. Hovorí o tom zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z.z. Po skončení účtovného obdobia je povinnosťou podnikateľ-ky robiť si vo firme inventarizáciu majetku a záväzkov, ale len v jednoduchom účtovníctve. Ak sa podnikateľ-ka rozhodne viesť daňovú evidenciu, jej základným nástrojom na zistenie základu dane je evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch.

3. Akou formou si môže podnikateľ-ka viesť jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu?

Daňovú evidenciu aj účtovníctvo je možné viesť v elektronickej podobe prostredníctvom jednoduchších alebo komplexných účtovných systémov. Forma nie je podstatná, ale obsah áno. Existujú programy na jej vedenie, ale aj jednoduché tabuľky v exceli sú dostatočné. Ak by podnikateľ-ke vyhovovala písomná forma dokumentov, je to samozrejme, prípustné.

V knihe Rukoväť (nielen) pre začínajúceho podnikateľa uvádzam aj link na daňovú evidenciu pre paušálne, aj skutočné výdavky v exceli, veľmi prehľadné a jednoduché vedenie „účtovníctva" pre začínajúcu podnikateľ-ku. Platí, že na vyzvanie daňového úradu musí podnikateľ-ka previesť elektronickú formu do tlačenej, čitateľnej, podoby. Inak povedané, nie je povinnosťou podnikateľ-ky mať vytlačenú elektronickú faktúru okamžite, ale archivovať ju musí.

4. Povedzme, že som sa ako podnikateľ-ka v evidencii už zorientovala, zodpovedne si evidenciu vediem a príde čas na daňové priznanie. Kedy musím podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie nastáva v momente, keď výška dosiahnutých zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie nepresiahne stanovenú hranicu. Pre rok 2020 je to 2207,10 €. Povinnosť podať daňové priznanie nastáva aj v momente, keď sa zo živnosti dosahuje strata. Základom výpočtu pri podaní daňového priznania je výška príjmov, nie výška nákladov. Čiže, keď v roku 2020 presiahnete výšku príjmu nad 2207,10€ alebo z podnikania dosiahnete stratu, automaticky sa na vás povinnosť podať daňové priznanie vzťahuje. Materský, ani rodičovský príspevok sa do zdaniteľných príjmov nezaratáva.

5. Čo všetko je potrebné priložiť k daňovému priznaniu?

Ak podnikateľ-ka účtuje v jednoduchom účtovníctve, má povinnosť v termíne na podanie daňového priznania poslať daňovému úradu aj účtovnú závierku. Účtovná závierka netvorí prílohu daňového priznania, je to samostatný dokument.

17 otázok + 17 odpovedí alebo základné povinnosti podnikateľaPokiaľ má podnikateľ-ka dohodu alebo pracovnú zmluvu, do daňového priznania FO typ B má povinnosť priložiť kópiu Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ktoré vystavujú na žiadosť zamestnanca zamestnávatelia.

Avšak pokiaľ mala podnikateľ-ka dohodu alebo pracovnú zmluvu a z tohto pracovného pomeru odišla na materskú a/alebo pokračuje v starostlivosti o dieťa na rodičovskej dovolenke, a teda u zamestnávateľa nepracovala, nepotrebuje od zamestnávateľa žiadne potvrdenie.

Ak si chce podnikateľ-ka uplatniť daňový bonus na dieťa (môže si ho uplatniť iba jeden z rodičov) má povinnosť priložiť aj kópiu rodného listu dieťaťa, pokiaľ ho nepriložila už v minulých daňových priznaniach. Alebo potvrdenie o návšteve školy.

6. Keď hovoríme o daniach, ako je to s daňou z pridanej hodnoty? Kedy sa na podnikateľ-ku vzťahuje povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty?

Povinnou platiteľkou DPH sa podnikateľ-ka stáva až po dosiahnutí hranice príjmov 49 790€ za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov..

7. Aké ďalšie daňové povinnosti sa vzťahujú na podnikateľ-ku?

Ako príklad ďalšej daňovej povinnosti uvediem situáciu, ak podnikateľ-ka používala vozidlo na podnikateľské účely a chce si uplatniť pohonné hmoty, servis, odpisy do nákladov, alebo používa vlastné vozidlo v podnikaní. V takom prípade je podnikateľ-ka povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 31.3. a túto daň aj zaplatiť.

8. A čo odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne? Povedzme, že som začínajúca podnikateľ-ka - mamina na materskej.

Ak má mamina - podnikate-ľka pracovnú zmluvu u zamestnávateľa, čiže odchádzala na materskú dovolenku zo zamestnania, nemusí platiť žiadne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Rovnako to platí, aj keď poberá rodičovský príspevok. Ak by uzatvorila počas trvania materskej dovolenky dohodu alebo iný pracovný pomer (nesmie mať príjem z pôvodnej pracovnej zmluvy), potom odvody rieši zamestnávateľ nasledovne: neplatí odvody do sociálnej poisťovne, zamestnávateľ platí iba 0,8% úrazové poistenie, zdravotné poistenie platí mamina - podnikateľ-ka aj zamestnávateľ. Počas poberania rodičovského príspevku môže mamina - podnikateľ-ka pracovať aj na pôvodnú pracovnú zmluvu, ale platí sociálne poistenie aj zdravotné poistenie ako každý iný zamestnanec.

17 otázok + 17 odpovedí alebo základné povinnosti podnikateľaAk mamina - podnikateľ-ka bude podnikať na živnosť počas poberania materského, neplatí žiadne sociálne odvody a nemá povinnosť platiť ani preddavky na zdravotné poistenie. Po podaní daňového priznania zdravotná poisťovňa vypočíta mamine - podnikateľ-ke nedoplatok na zdravotnom poistení podľa dosiahnutých príjmov.

Ak mamina - podnikateľ-ka bude podnikať na živnosť počas poberania rodičovského príspevku, bude mať povinnosť platiť sociálne poistenie, a ak presiahne hranicu na povinnú platbu odvodov do Sociálnej poisťovne. Za rok 2020 je to 6 552 €. Nebude mať však povinnosť preddavkov na zdravotné poistenie. Avšak, platí to isté, čo pri poberaní materského, že v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia jej môže vyjsť nedoplatok.

9. Prejdime teraz k vystaveným faktúram. Aký systém odporúčaš? Je lepšie platený alebo stačí neplatený fakturačný systém? Môžem ho poprípade striedať aj každý mesiac, keď zaň nechcem platiť?

Toto je otázka na každú podnikateľ-ku. Poznám podnikateľ-ky, ktoré vystavujú faktúry v exceli, a aj také, ktoré si platia licencie na fakturačné systémy. Základom je, aby nebola vystavená faktúra s tým istým číslom viac než raz, aby faktúry nasledovali za sebou v číselnom slede. Systémy toto strážia za podnikateľ-ku. Neodporúčam však prechádzať zo systému do systému, lebo podnikateľ-ka môže ľahko stratiť prehľad o vystavených faktúrach.

10. Ako má postupovať podnikateľ-ka v takomto prípade? Vystaví preddavkovú faktúru, odošle ju zákazníkovi. Zákazník ju zaplatí, či už prevodom na bankový účet alebo v hotovosti. Potom čo? Aký doklad má povinnosť vystaviť, alebo čo má spraviť s tou preddavkovou faktúrou?

Preddavkovú, či zálohovú faktúru, uvedie do Knihy pohľadávok v časti Preddavkové faktúry. Platbu na účet uvedie do Peňažného denníka do zdaniteľných príjmov. Rovnako aj prijatú platbu v hotovosti zaevidovanú do VRP zapíše do Peňažného denníka do zdaniteľných príjmov. Keď dodá tovar alebo službu, potom vystaví „ostrú" faktúru a zaeviduje ju do Knihy pohľadávok. Ak sa suma za tovar alebo službu rovná sume prijatého preddavku, do Peňažného denníka sa už neúčtuje. Ak je suma za dodaný tovar alebo službu vyššia, rozdiel uvedie do Peňažného denníka do zdaniteľných príjmov, keď klient rozdiel doplatí.

11. Čo v prípade, že podnikateľ-ka vystaví preddavkovú faktúru, ale zákazník od zmluvy odstúpi. Čo s touto faktúrou?

Nič. Nedošlo k platbe, nie je zdaniteľný príjem. K preddavkovej faktúre sa nevystavuje dobropis alebo storno.

12. Ako je to ostrou faktúrou?. Ako má podnikateľk-a správne vystornovať ostrú faktúru?

17 otázok + 17 odpovedí alebo základné povinnosti podnikateľaStorno faktúry legislatíva nepozná a hovorí o oprave základu dane. Vystavuje sa napríklad pri vrátení tovaru či už čiastočnom alebo úplnom, ako je napr. reklamácia, pri zrušení dodávky tovaru alebo služby, pri dodatočnom znížení ceny – napr. z dôvodu množstevnej zľavy po odobraní určitého množstva tovaru.

Dobropis alebo storno sa vystavuje rovnako ako faktúra, avšak navyše musí obsahovať slovné označenie iné ako pri faktúre, napr. slovné označenie „dobropis", „ťarchopis", „doklad o oprave základu dane", „opravná faktúra". Ďalej musí byť uvedené číslo pôvodného dokladu - faktúry. Sumy sa označujú znamienkom mínus.

13. Ešte by som mala niekoľko otázok týkajúcich sa Virtuálnej registračnej pokladnice a evidencie platieb v hotovosti. Je možné VRP nahradiť nejakým iným online systémom alebo vystaviť ako doklad o úhrade Paragón?

Hotovostné platby musí podnikateľ-ka vždy evidovať v e-kase, čiže v ERP napojenej na e-kasu alebo vo VRP. Paragóny využíva iba počas nedostupnosti, prerušenia prevádzky e-kasy, resp. VRP.. Tieto paragóny musí potom najneskôr do 10 kalendárnych dní po uplynutí mesiaca v ktorom bola prevádzka VRP obnovená zaevidovať.

14. Keď podnikateľ-ka zaplatí niečo v hotovosti, napr. nákup farby do tlačiarne v papiernictve, musí vystaviť Výdavkový pokladničný doklad?

K takým nákupom dostane podnikateľ-ka bloček z pokladne. Žiadny ďalší doklad k tomu nevystavuje.

15. Ako často musí podnikateľ-ka robiť uzávierky vo VRP.

Uzávierky vo VRP nie sú povinné, robia sa v takom časovom intervale ako sú potrebné pre účely účtovníctva alebo daňovej evidencie.

16. Môže podnikateľ-ka na podnikateľské účely využívať aj svoj osobný účet?

Ideálne je mať bankový účet na podnikanie oddelený od súkromných financií, no nie je to povinné. Pre potreby evidencie príjmov a výdavkov je na výpise potrebné označiť pohyby týkajúceho sa podnikania. Aj o tom píšem vo svojej knihe Rukoväť (nielen) pre začínajúcich podnikateľov.

17. Je ešte niečo na čo by mala začínajúca podnikateľ-ka myslieť?

Ešte ďalších milión vecí, od BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), GDPR (Ochrana osobných údajov), po mzdové povinnosti pri zamestnancoch, odpisové plány majetku a pod.

Ďakujeme Kataríne za hodnotné odpovede a venovaný čas. Oveľa viac o celej problematike, a dokonca aj s konkrétnymi tipmi, píše vo svojej knihe Rukoväť (nielen) pre začínajúceho podnikateľa.

Rozhovor pripravila Natália BalockáKatarínou Serinovou

 

AK CHCETE ZAČAŤ PODNIKAŤ alebo riešite AKO NAŠTARTOVAŤ ONLINE PODNIKANIE - odporúčame vám NAŠE webináre, ktoré nájdete na úvodnej stránke nášho webu:

Virtuálne asistentky - koľko zarábajú, ako s nimi spolupracovať, aké má zručnosti virtuálna asistentka

Klúčové slová pre váš web

Ako písať texty pre webstránky

Ako začať podnikať - odpovede na vaše otázky na Biznis Bruch

Prihlásenie